Hopp til hovedinnholdet

Presedensarkiv

Presedensarkivet er en samling avgjørelser i saker om tilskudd, fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Fordelingsutvalget. Avgjørelsene i arkivet er av prinsipiell karakter og vil være retningsgivende for tolking av de aktuelle bestemmelsene i forskriften. Presedensarkivet kan bidra til likebehandling av organisasjonene gjennom at like saker behandles likt.

Dokumentene i presedensarkivet er ordnet under de enkelte paragrafene i forskriften.

Man kan også gå inn i selve forskriften og klikke på den merkede teksten i hver av paragrafene, og slik komme direkte til dokumentene som er knyttet til de forskjellige bestemmelsene.

I noen dokumenter har vi lagt gul farge på den relevante delen av teksten, men for å ikke miste helheten er komplett tekst lagt ut.

Forkortelser: BFD - Barne- og familiedepartementet, BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, FUV - Fordelingsutvalget. Nummereringen av de forskjellige dokumentene er kun av arkivmessig betydning.

Innhold:

Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

§ 2 Organisasjoner som omfattes av forskriften

§ 3 Tilskuddsformer

§ 4 Opplysningsplikt


KAPITTEL 2 DEFINISJONER

§ 5 Generelle definisjoner

§ 6 Tellende medlem

§ 7 Medlem

§ 8 Årskontingent

§ 9 Tellende lokallag

§ 10 Årsrapport

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende kurs

KAPITTEL 3 NASJONAL GRUNNSTØTTE

§ 12 Innholdet i nasjonal grunnstøtte

§ 13 Kriterier for å motta basistilskudd

§ 14 Kriterier for å motta tilskudd for mindre organisasjoner

§ 15 Basistilskuddets størrelse

§ 16 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier

KAPITTEL 4 ETABLERINGSTILSKUDD OG UTTRAPPINGSTILSKUDD

§§ 17 og 18 Etableringstilskudd

§§ 19 og 20 Uttrappingstilskudd

KAPITTEL 5 INTERNASJONAL GRUNNSTØTTE

§ 21 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid

§ 22 Poenggivende aktiviteter

§ 23 Poengberegning

KAPITTEL 6 DOKUMENTASJONSBESTEMMELSER

§ 24 Generelt om dokumentasjon

§ 25 Dokumentasjon av medlemstall

§ 26 Dokumentasjon av tellende lokallag

§ 27 Dokumentasjon av kurs

§ 28 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

§ 29 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter

KAPITTEL 7 SØKNAD, REVISJON

§ 30 Søknad

§ 31 Revisjon

KAPITTEL 8 UTBETALING OG KLAGE

§ 32 Utbetaling

§ 33 Tilskuddsmottaker

§ 34 Avregning av tilskudd

§ 35 Tilskuddsbrev

§ 36 Forholdet til forvaltningsloven. Klageadgang

KAPITTEL 9 KONTROLL OG SANKSJONER VED BRUDD PÅ REGELVERKET

§ 37 Kontroll

§ 38 Sanksjoner ved brudd på forskriften

KAPITTEL 10 TILSKUDDSMYNDIGHETENE

§ 39 Departementet

§ 40 Fordelingsutvalget

KAPITTEL 11 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 41 Ikrafttredelse

§ 42 Overgangsregler

Liste over dokumenter:

§ 1 Formål

 

§ 2 Organisasjoner som omfattes av forskriften

 

§ 3 Tilskuddsformer

 

§ 4 Opplysningsplikt

 

§ 5 Generelle definisjoner

 

§ 6 Tellende medlem

83. Om lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - BLDs avgjørelse i klagesak fra SongMission 2010

80. Om familiemedlemskap - Brev fra FUV til organisasjonene 2010

79. Om tidspunkt for registrering av medlemmer - Brev fra BLD til SOS Rasisme 2010

16. Om lokallag og medlemmer på Svalbard - Brev fra BFD til Ung Kirkesang 2000

39. "Vefsn Unge Stykere - Klage over Enhetsregisterets vedtak om ikke å registrere umyndige styremedlemmer", Nærings- og Handelsdepartementets avgjørelse i klagesak fra Vefsn Unge Strykere

37. "Umyndige personers adgang til å være styremedlemmer i foreninger", Justis- og politidepartementets uttalelse i klagesak til Nærings- og handelsdepartementet fra Vefsn Unge Strykere

38. "Ang. umyndige personers adgang til å medvirke som styremedlemmer i barne- og ungdomsorganisasjoner", Barne- og familiedepartementets uttalelse i klagesak til Nærings- og handelsdepartementet fra Vefsn Unge Strykere

 

§ 7 Medlem

39. "Vefsn Unge Stykere - Klage over Enhetsregisterets vedtak om ikke å registrere umyndige styremedlemmer", Nærings- og Handelsdepartementets avgjørelse i klagesak fra Vefsn Unge Strykere

37. "Umyndige personers adgang til å være styremedlemmer i foreninger", Justis- og politidepartementets uttalelse i klagesak til Nærings- og handelsdepartementet fra Vefsn Unge Strykere

38. "Ang. umyndige personers adgang til å medvirke som styremedlemmer i barne- og ungdomsorganisasjoner", Barne- og familiedepartementets uttalelse i klagesak til Nærings- og handelsdepartementet fra Vefsn Unge Strykere

 

§ 8 Årskontingent

19. Om elektronisk signatur og elektronisk dokumentasjon – Brev fra FUV til Europeisk Ungdom av 27.02.03

 

§ 9 Tellende lokallag

64. Om krav til valg hvert annet år i lokallagsstyret - fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

30. Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003

26. Om et lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - Fra protokoll fra 6. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 6.1.2 - ACTA - Barn og Unge i Normisjon

83. Om lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - BLDs avgjørelse i klagesak fra SongMission 2010

43. Hva kan telles som tellende lokallag – Brev fra FUV til Frelsesarmeens Barn og Unge 2002

53. Om størrelsen på aktiviteten i tellende lokallag – brev fra FUV til Blekkulfs Miljødetektiver 9. juni 2005

17. Kravene til telletidspunkt for tellende medlemmer – brev fra Fordelingsutvalget til organisasjonene i forbindelse med søknad for tilskuddsåret 2000

(brevet er redigert)

57. Om krav til styret i lokallaget - brev fra BLD i klagesak fra SOS-Rasisme, datert 31.5.2007

58. Om krav til styre valgt av og blant medlemmene - Utdrag fra kontrollrapport 2006 for SOS-Rasisme fra FUV, 2007

37. Kravet til egne vedtekter som beskriver oppbygging av organisasjonen på lokalt nivå og kravene i § 14 (dagens § 12) - BFDs avgjørelse i klagesaken fra Det Norske Misjonsforbunds Ungdom 2001

16. Om lokallag og medlemmer på Svalbard - Brev fra BFD til Ung Kirkesang 2000

84. Om lokallag i utlandet – FUVs avgjørelse i kontroll av Norges Astma- og allergiforbund 2008 – Utdrag fra kontrollrapporten 2008

25. Om babysanggrupper – Frelsesarmeen Barn og Unge - fra protokoll fra 7. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 7.3

 

§ 10 Årsrapport

48. Om krav til signatur av valgt leder på årsrapporter fra lokallag – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

30. Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003

 

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende kurs

65. Definisjoner og krav vedrørende kurs – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

66. Definisjoner og krav vedrørende kurs – fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

82. Krav til "tellende" lokallag for tellende medlemmer på sentrale kurs – fra FUVs protokoll fra 1. møte 2010

 

§ 12 Innholdet i nasjonal grunnstøtte

 

§ 13 Kriterier for å motta basistilskudd

67. Kriterier for mottak av basisbeløp – fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

. 1. Barn og unges deltakelse i styrer i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - Brev fra Justisdepartementet til BFD 2000

2. Om alder på styremedlemmer - Brev fra BFD til Norsk Skoleorkesterforbund 1996

10. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv - BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norsk Luthersk Misjonssamband 2002

38. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer at alle tellende medlemmer som har fylt 15 år, har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv – BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norsk Luthersk Misjonssamband 2001

8. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv – BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norsk Luthersk Misjonssamband 2000

9. Kravet i § 8 nr. 9 om at organisasjonene i gruppe C (2) må ha et eget årsregnskap for barne- og ungdomsarbeidet - brev fra FUV til Norges Astma- og Allergiforbund 1999

54. Om sammensetningen av styret for barne- og ungdomsarbeidet i organisasjoner i gruppe 2 – fra FUVs protokoll fra sitt møte den 18. januar 2006

 

§ 14 Kriterier for å motta tilskudd for mindre organisasjoner

68.Om unntak fra kravet om 100 tellende medlemmer – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

69.Om kravet til 2 tellende lokallag i 2 fylker – fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

 

§ 15 Basistilskuddets størrelse

 

§ 16 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier

77.Om bonuspoeng for selvstendighet - Brev fra BLD til FAbU 2010 78.Om bonuspoeng for sentralstyrets sammensetning - at styret må ha mer enn 50 % medlemmer under 27 år - Brev fra BLD til KRIK 2010

70. Krav til å motta grunnpoeng og bonuspoeng – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

71. Krav til å motta grunnpoeng og bonuspoeng – fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

87. Om hvilket styre som skal brukes i vurderingen av bonuspoengene i forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b) - fra FUVs kontrollrapport for 2015 om Press §§ 17 og 18 Etableringstilskudd

20. Vedrørende demokrati, barneorganisasjoner og forretningsdrift – FUVs vedtak av 28.04.03 og brev av 22.07.03 til FMLB

32. Følgebrev til søknadsskjemaene for tilskuddsåret 2003

 

§§ 17 og 18 Etableringstilskudd

 

§§ 19 og 20 Uttrappingstilskudd

81. Brev fra BLD til FUV om ordlyden i paragrafene 19 og 20 - 2008

 

§ 21 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid

 

§ 22 Poenggivende aktiviteter

30. Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003

50. Om definisjon av internasjonale aktiviteter

– brev fra BLD til AUF vedr. klage på kontroll av internasjonal grunnstøtte 2005, datert 20. desember 2005

59. Om krav til lengden på en tellende internasjonal aktivitet - BLDs avgjørelse i klagesaken fra Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU) 2007

86. Om krav til at aktiviteten må være gjennomført for å kunne være poenggivende - BLDs avgjørelse i klagesak fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

 

§ 23 Poengberegning

86. Om krav til at aktiviteten må være gjennomført for å kunne være poenggivende - BLDs avgjørelse i klagesak fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

 

§ 24 Generelt om dokumentasjon

32. Følgebrev til søknadsskjemaene for tilskuddsåret 2003

 

§ 25 Dokumentasjon av medlemstall

72.Om forenklet krav til signatur av medlemslister – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

46. Om dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent ved lokal innkreving - brev av 19.12.03 fra BFD til FUV - vedrørende forslag om å endre § 26 i forskriften

57. Om krav til dokumentasjon ved lokal verving - brev fra BLD i klagesak fra SOS-Rasisme, datert 31.5.2007

28. Om søknad, kontroll og elektronisk signatur – Brev fra FUV til organisasjonene av 16.12.02

19. Om elektronisk signatur og elektronisk dokumentasjon – Brev fra FUV til Europeisk Ungdom av 27.02.03

 

§ 26 Dokumentasjon av tellende lokallag

28. Om søknad, kontroll og elektronisk signatur – Brev fra FUV til organisasjonene av 16.12.02

 

§ 27 Dokumentasjon av kurs

 

§ 28 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

 

§ 29 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter

30. Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003

39. Om krav til dokumentasjon av internasjonale aktiviteter - fra protokoll fra 5. møte i Fordelingsutvalget 2004

 

§ 30 Søknad

12. Om teknologinøytralitet og forskriftens krav til dokumentasjon – BFDs følgebrev til forskriftsendringene av desember 2002

56. Søknader som innsendes eller innleveres etter fristen kan avvises – BLDs avgjørelse i klagesaken fra Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 2007

31. Søknader som innsendes eller innleveres etter fristen kan avvises – BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norges Unge Katolikker 1999

52. Følgebrev til søknadsskjemaene 2007

32. Følgebrev til søknadsskjemaene for tilskuddsåret 2003

85. Om praksis ved søknad og kontroll - Vedtak fra utvalgets 6. møte 2011

 

§ 31 Revisjon

 

§ 32 Utbetaling

 

§ 33 Tilskuddsmottaker

 

§ 34 Hva tilskuddet skal benyttes til

74. Om hva tilskuddet kan benyttes til – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007

 

§ 35 Tilskuddsbrev

 

§ 36 Forholdet til forvaltningsloven. Klageadgang

 

§ 37 Kontroll

 

§ 38 Sanksjoner ved brudd på forskriften

 

§ 39 Departementet

 

§ 40 Fordelingsutvalget

 

§ 41 Ikrafttredelse

 

§ 42 Overgangsregler