Hopp til hovedinnholdet

Forarbeider

Forarbeidene kan være et verktøy til forståelse og tolkning av forskriftens bestemmelser.

Imidlertid er det noen unntak: der det har kommet forskriftsendringer etter at forskriften trådte i kraft, vil utsagn i forarbeidene vedrørende disse bestemmelsene ikke ha samme vekt. Det samme gjelder når en etablert praksis har tatt en retning som ikke er i samsvar med forarbeidene. Der det fremkommer forskjellige synspunkter på en bestemmelse i de forskjellige forarbeidene, må det som fremgår av stortingskomiteens innstilling tillegges størst vekt, mens departementets synspunkter må gå foran f.eks. Stensrudsutvalgets innstillinger i NOU 1997: 1.

Dagens forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene (vedtatt 29. november 2007 med endringer av 15.september 2009 og 1. desember 2014) er bygget på forskriftene med endringer som har forekommet siden 1998. Forarbeidene vil derfor være sammensatt av både "Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene (Innst. S. Nr. 250. (1996-97)", "Stortingsmelding fra Barne- og familiedepartementet om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene (St meld nr 32 (1996-1997)" og "Norges offentlige utredninger om regelverk om tilskudd til barne og ungdomsorganisasjoner (NOU 1997: 1)", samt ulike hørings- og følgebrev fra departementet til de forskjellige forskriftsendringene.

Relevante dokumenter:

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 1 - Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Stortingsproposisjon nr. 32 (1996-97)

Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene. St.meld. nr. 32 (1996-97)

BFDs høringsbrev av 8. august 2002 vedrørende nytt regelverk

BFDs følgebrev til forskrift av 16. desember 2002

BFDs høringsbrev av 5. april 2005 vedrørende revisjon av forskriften

BFDs følgebrev til forskrift av 16. desember 2002 med endringer av 24. juni 2005

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 2006:13 - Fritid med mening

BLDs høringsbrev av juli 2007 vedrørende nytt regelverk

BLDs følgebrev til forskrift av 29. november 2007

BLDs høringsbrev vedrørende endringer i forskriften i 2009.

BLDs følgebrev til forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15.september 2009.

BLDs høringsbrev vedrørende endringer i forskriften i 2014 til forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og 1. desember 2014.

Bufdirs høringsnotat vedrørende endringer i forskriften i 2021 til forskrift av 18. januar 2022.