Print

Sekretariatet

Sekretariatet til Fordelingsutvalget er tilknyttet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Sekretariatet ligger i Stensberggata 27 (7.etg).

Sekretariatets oppgave er å drive saksbehandling for utvalget. Det er kun utvalget som fatter vedtak i de enkelte sakene, mens sekretariatet forbereder saker og kommer med innstillinger til vedtak.

Sekretariatet har ansvaret for informasjonsformidling for utvalget. All kontakt vedr. utvalget skal rettes til sekretariatet.