Print

Politianmelder økonomisk rot

En granskning av de to somaliske ungdomsorganisasjonene SUKAO og SUS, som i løpet av tre år har mottatt rundt 4 millioner kroner i statlig støtte, viser at organisasjonene har hatt svært manglende regnskapsrutiner og uorden i økonomien. Forholdet blir nå politianmeldt.

De to somaliske organisasjonene ”VI KAN – Somalisk Ungdomssenter” (SUS) og ”Somalisk Ungdoms Kultur og Aktivitetsorganisasjon” (SUKAO) mottok til sammen ca 4 mill kr i støtte fra Sosial- og helsedirektoratet (Shdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Fordelingsutvalget i 3-årsperioden 2004 – 2006.

Pengene fra Fordelingsutvalget er gitt til SUKAO som nasjonal driftsstøtte i form av etablerings-tilskudd. Pengene fra SHdir og IMDi er i all hovedsak gitt til aktivisering og arbeidstrening av personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet (Shdir), og til et tidsavgrenset forsøk om hvordan somaliere kunne hjelpe utsatt ungdom med somalisk bakgrunn (UDI og IMDi).

I oktober 2006 ble det fremmet påstander om økonomisk rot og mangelfull gjennomføring av prosjekter i de to organisasjonene i forbindelse med et dokumentarprogram i TV2.

I kjølvannet av at disse påstandene ble framsatt, engasjerte de berørte direktoratene og Fordelingsutvalget PricewaterhouseCoopers AS (PwC) for å foreta en gransking. Rapporten fra denne granskningen avslører at regnskapsføringen i organisasjonene er dårlig og dokumentasjonen av pengebruken svært mangelfull. På bakgrunn av dette har direktoratene og Fordelingsutvalget politianmeldt organisasjonene for å få undersøkt hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

Direktoratene og Fordelingsutvalget har i tillegg innberettet organisasjonenes revisor til Kredittilsynet for å få vurdert om han har oppfylt sine plikter.

Granskningsrapporten er unntatt offentligheten av hensyn til politiets etterforskning.