Print

Informasjonsmøtet er flyttet til 27. september 2012

Vi beklager at vi har vært nødt til å endre datoene for møtet.

Endelig dato er torsdag 27.9.2012, kl. 10.00 – 14.00. Sted er Felix Konferansesenter (Bryggetorget 3). Auditorium 2.

Et hovedtema på møtet blir en gjennomgang av ny elektronisk søknadsprosedyre for driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi oppfordrer derfor organisasjonene allerede nå til å gjøre seg kjent med skjemautfylling og -innsending via Altinn.

PÅMELDING
HUSK: Å fylle ut og signere søknader/skjemaer i Altinn følger «roller» oppgitt til Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). I utgangspunktet er det «rollene» styrets leder og daglig leder som har mulighet til å fylle ut og signere søknaden/skjemaet. Det er følgelig svært viktig at alle organisasjoner har oppdaterte opplysninger i Enhetsregisteret. Husk også at forskriften § 30 setter følgende krav til signatur: «Søknad skal være datert og signert av to personer: a) den valgte leder for organisasjonen og b) den daglige leder i sentralleddet på søknadstidspunktet, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen.»

Vi kommer tilbake med mer informasjon skriftlig og på informasjonsmøtet/opplæringsseminaret 27.9.2012, men det er viktig at organisasjonene begynner å lære seg skjemautfylling i Altinn.