Print

Forslag til nytt regelverk for grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene på høring


Barne- og likestillingsdepartementet sendte den 4. juli ut forslag til nytt regelverk for grunnstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner på høring, med frist 1. oktober. Forslaget til ny forskrift innebærer en rekke endringer for beregning av grunnstøtten. Blant annet bygger det nye regelverket på to former for tilskudd: basistilskudd og variabelt tilskudd. For å kunne motta basistilskudd må organisasjoner ha en demokratisk oppbygning, minst 700 medlemmer og fem lokallag i fem fylker. Blant de variable kriteriene som foreslås innført finner man blant annet kursaktivitet i regi av sentralleddet og grad av representasjon av tellende medlemmer i sentralstyret. Se alle endringene i høringsbrevet og forslaget til ny forskrift.

Høringsbrev og forslag til ny forskrift ligger ute på www.regjeringen.no/bld

Merk følgende melding fra departementet: "Vennligst merk følgende vedr. høringsbrev og forslag til ny forskrift for grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene som ble sendt ut på høring 4. juli:

Paragrafnummer og tittel "§ 25 Dokumentasjon av medlemstall" har ved en inkurie falt ut av forslaget til ny forskrift. Denne teksten skal inn etter § 24, annet ledd. De to første leddene i § 25 har også falt ut ved et uhell. Denne teksten skal være den samme som dagens gjeldende forskrift § 26, første og annet ledd. Følgende tekst skal altså settes inn i høringsutkastets forslag til ny forskrift etter § 24, annet ledd:

Som dokumentasjon av medlemstall kreves sentralt medlemsregister. Med sentralt medlemsregister menes en elektronisk eller manuell oversikt over alle medlemmene i organisasjonen, der det skilles mellom tellende og andre medlemmer. Det sentrale medlemsregisteret skal inneholde følgende opplysninger pr. 31. desember i grunnlagsåret for hver enkelt: Navn, adresse, fødselsår og eventuell lokallagstilknytning.

Sentralleddet i organisasjonen skal også oppbevare dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent, både for sentral og lokal innkreving."