Print

Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget (BUO-utvalget) har lagt frem sin innstilling

Det offentlig utvalget som ble nedsatt for å vurdere den statlige støttepolitikken overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, la torsdag 29. juni frem sin innstilling i form av NOU 2006:13, "Fritid med mening".

Et utvalg nedsatt av regjeringen presenterte 29. juli en offentlig utredning med omfattende anbefalinger for hvordan myndighetene kan skape bedre rammevilkår for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget har blitt ledet av forsker Guro Ødegård. Utvalget overleverte sin utredning til barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

”All aktivitet i regi av frivillige organisasjoner kan bidra til å skape glede, tilhørighet og interesse for fellesskapet. Men for at barn og unge skal fortsette å engasjere seg, må statlige myndigheter åpne for nye metoder og perspektiver for å inkludere ungdom i demokratiet. En offensiv demokratipolitikk må forholde seg til det samfunnet vi går inn i – ikke det vi går ut av, sa lederen av utvalget, Guro Ødegård.


Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem takket utvalgslederen for utredningen. ”Vi trenger en fremtidsrettet frivillighetspolitikk for barn og unge, og jeg vil arbeide for at regjeringen fremmer en politikk som skaper best mulige støttepolitikk for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Jeg gleder meg derfor til å jobbe videre med anbefalingene fra utvalget” sa statsråd Bekkemellem.


Utredningen gir en omfattende analyse av barne- og ungdomsorganisasjonenes plass i samfunnet, deres rolle som demokratibyggere og om et organisasjonsliv i endring. Utvalget presenterer en rekke anbefalinger for å endre statens støttepolitikk for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene:


- Aktivitet bør være et hovedkriterium for utmåling av grunnstøtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.
Utvalget introduserer et nytt begrep, ”medborgerskap”, for å beskrive organisasjonenes betydning og verdi i samfunnet. Et slikt begrep konkluderer med at nye organisasjonsformer og mer ad hoc basert frivillig aktivitet også er viktig og bør stimuleres gjennom statlige tilskudd.

- Utvalget foreslår å innføre en ny type støtte, ”driftstilskudd” for lavterskeltilbud som ofte retter seg mot minoriteter og barn og unge med innvandrerbakgrunn. Slike tiltak oppfyller per i dag svært sjelden kriterier for å motta statlig driftsstøtte.

- Utvalget foreslår å flytte de partipolitiske ungdomsorganisasjonene inn i samme tilskuddsordning som andre barne- og ungdomsorganisasjoner, og få sitt tilskudd basert på aktivitet. (I dag får disse kalkulert sitt tilskudd på bakgrunn av moderpartienes oppslutning ved stortingsvalg).

- Et flertall i utvalget ønsker at Frifond organisasjon (støtte til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene) skal forvaltes av Fordelingsutvalget, og ikke av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som i dag.

Les utredningen her: NOU 2006:13